Szociális ellátások

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2020.(III.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról:

Veszélyhelyzetre vonatkozó külön rendelkezések
43/A § Az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet visszavonásáig e rendeletet a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a lakhatási támogatást nem kell megújítani, a lejáró lakhatási támogatás a veszélyhelyzet megszűnését  követő harmincadik napig továbbfolyósításra kerül. A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság a lakhatási támogatásra jogosultság feltételeinek fennállását a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napon belül  felülvizsgálja;

b) a települési gyógyszertámogatást a jogosultság leteltét követően nem kell újra igényelni, a lejáró gyógyszertámogatások a korábbi megállapítás alapjául szolgáló dokumentumok alapján további hat hónapra ismét megállapításra kerülnek;

c) az önkormányzat a 2019. évben létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel rendkívüli települési támogatásban részesült személyek részére természetbeni ellátás formájában tartós élelmiszerből és tisztító, fertőtlenítőszerekből álló csomagot nyújt;

d) az önkormányzat c) pont szerinti természetbeni ellátást nyújthat annak a rászorulónak is,  aki a veszélyhelyzet  következményeként súlyos krízishelyzetbe került, különösen annak, aki elveszítette állását, vagy fizetésnélküli szabadság igénybevételére kényszerült, és a családban nincs más jövedelemmel rendelkező, illetve családjában csak munkanélküli segélyben részesülő családtag van;

e) a c)-d) pont szerinti esetekben nem kell igazolni a 12. § (3) bekezdésének jövedelemre vonatkozó feltételeit, nem kell csatolni vagyonnyilatkozatot, az igazolásokat a kérelmező nyilatkozata pótolja, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az általa leírtak a valóságnak megfelelnek.”

————————————–

A Kormány 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről


Az e rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a Vr. hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.